I.

Zpracování údajů


Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje DIGITALX zpracovává jen ty základní osobní identifikační údaje a adresní údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy.

Jedná se zejména o: 

akademické a vědecké (či jiné obdobné) tituly; jméno a příjmení fyzických osob; název obchodní firmy; rodné číslo (případně datum narození); IČO, DIČ, DIČ DPH a jiné údaje obdobné povahy; adresa trvalého pobytu; adresa sídla nebo místa podnikání; fakturační adresa; identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí; identifikační údaje majitele služby a identifikační údaje plátce služby; bankovní spojení; čísla poskytnutých osobních dokladů; potvrzení souhlasu o zletilosti Subjektu, respektive souhlasu zákonného zástupce s předáním osobních údajů subjektu DIGITALX; v případě registrace jmen domén mohou být výjimečně vyžadovány a zpracovávány další údaje, které vyžaduje nebo eviduje a zpracovává příslušný doménový registr; identifikátory držitelů a správců doménových jmen (jmen domény); DIGITALX neukládá a nezpracovává nepotřebné informace jako například pohlaví, věk nebo místo výskytu, které jsou automaticky předávané z některých sociálních sítí v okamžiku, kdy je zákazníkův účet u DIGITALX propojen (nebo propojován) s účtem na sociálních sítích.

Tyto údaje jsou v příslušných on-line formulářích vždy rozděleny na povinné a nepovinné a ostatní údaje jsou v tomto konkrétním případě nepovinné a je na zvážení Zákazníka, zda je vyplní a pokud je vyplní, dává DIGITALX souhlas se zpracováním těchto nepovinných údajů.

Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétního zákazníka.


Zákaznický účet

Nedílnou součástí všech služeb DIGITALX je zákaznický účet, pro jehož fungování je nutné vyplnit: email; jméno; příjmení; 

jako nepovinné údaje je možné vyplnit: název firmy; telefon;

Kontaktní údaje

e-mailová adresa, případně záložní e-mailové adresy, včetně rozdílných e-mailových adres pro různé účely (například rozlišené pro majitele, správce, plátce apod.); telefonní spojení, včetně rozdílných telefonních čísel pro různé účely (například rozlišené pro majitele, správce, plátce apod.) , včetně faxového spojení; přihlašovací jména, adresy a nickname používané zákazníkem na sociálních sítích v případě, že zákazník tyto adresy využívá například pro přihlášení do administrace svých služeb u DIGITALX

Údaje o objednaných a odebíraných službách, využívání služeb

druh a specifikace objednané nebo poskytované nebo poskytnuté služby, změny u služeb a historie změn (včetně všech dokumentů zaslaných elektronickou nebo písemnou formou zákazníky DIGITALX nebo DIGITALX zákazníkům); objem poskytovaných nebo poskytnutých služeb a jejich cena, detaily o výpočtu a stanovení ceny; informace o platbách a úhradách, výzvách k platbě apod., včetně všech detailů o provedené platbě (například čísla účtu odesílatele); informace o rozpracovaných a nedokončených objednávkách; historie přístupů do administrace DIGITALX; veškeré detaily o nastavení jednotlivých služeb a to například kombinace e-mailové adresy a IP ze které je povolený přístup; historie změn nastavení jednotlivých služeb; kontakty a historii kontaktů a změn v kontaktech u jednotlivých služeb; v případě objednávky s bonusem za přechod od konkurence DIGITALX eviduje další doplňkové údaje nutné pro uznání bonusu (může se například jednat o data poskytnutí služby a ceny služby u jiného poskytovatele, účetní a jiné doklady v papírové nebo elektronické podobě, kterými zákazník dokládá svůj nárok na bonus), přičemž tyto údaje nejsou dále zpracovávány jinak, než pro samotné uznání bonusu a jsou uchovávány po dobu aktivní služby (mazání a anonymizace se řídí službou); v případě výběru některého z dárků k objednaným službám DIGITALX eviduje další doplňkové údaje nutné pro správné dodání dárku (může se jednat o doručovací adresu, velikost a druh oblečení), přičemž tyto údaje nejsou dále zpracovávány jinak, než pro samotné doručení vybraného dárku a jsou uchovávány po dobu aktivní služby (mazání a anonymizace se řídí službou); v případě, že zákazník nebo potenciální zákazník, využije některou ze spotřebitelských soutěží případně hry o dárky DIGITALX (například sady dresů), pak DIGITALX eviduje další doplňkové údaje nutné pro správné dodání dárku (může se jednat o doručovací adresu, velikost a druh oblečení), přičemž tyto údaje nejsou dále zpracovávány jinak, než pro samotné doručení vybraného dárku nebo výhry a jsou uchovávány po dobu aktivní služby (mazání a anonymizace se řídí službou)

II.

Provozní údaje a lokalizační údaje


Jedná se zejména o: volající číslo u telefonních hovorů na zákaznickou podporu nebo na jiné telefonní číslo DIGITALX; adresa a detaily datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa); datum a čas prováděných operací a změn; detaily o přístupech do zákaznické administrace DIGITALX a prováděných změnách; druh prohlížeče a operačního systému připojeného počítače; datové toky u jednotlivých služeb, které DIGITALX poskytuje svým zákazníkům; detaily o datovém provozu, které jsou využívány zejména pro sledování kvality poskytovaných služeb a zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb (například záznamy využívané nebo získané různými druhy IT ochran a bezpečnostních řešení, jako jsou DDOoS ochrany, IDS/IPS ochrany, antivirové ochrany); detaily o obsazeném datovém (úložném) prostoru.

III.

Údaje zpracované na základě souhlasu


Jedná se zejména o:

údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb DIGITALX na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely); údaje o využívání služeb, produktů, výhod a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků služeb DIGITALX na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely); kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka DIGITALX (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením); záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných DIGITALX získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných DIGITALX, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

IV.

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů DIGITALX:


zajišťování provozu služeb (a to včetně ochrany) sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy); poskytování služeb elektronických komunikací, detailů o všech platebních transakcích, poskytování dalších souvisejících služeb (plnění smlouvy); vyúčtování za poskytnuté nebo nabídnuté služby (plnění smlouvy); plnění zákonných (zejména daňových) povinností (plnění zákonných povinností); účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností); provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách DIGITALX pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem DIGITALX); zákaznické spory mezi DIGITALX a zákazníkem (oprávněný zájem); nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou podporou (plnění smlouvy); kroky spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy); zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv DIGITALX (oprávněný zájem); evidence platební morálky klientů (oprávněný zájem); evidence využívání sítě a služeb elektronických komunikací (oprávněný zájem).

V.

Logy zpracovávané DIGITALXDIGITALX si uchovává například následující logy:

událostí vytvořené v administraci služeb DIGITALX (doba uchování a zpracování je shodná s dobou po kterou je evidována služba v evidenci DIGITALX); access log (log přístupů) s dobou zpracování maximálně 6 měsíců; error logy s dobou zpracování maximálně 6 měsíců; ftp logy s dobou zpracování maximálně 6 měsíců; logy e-mailové komunikace a přístupů k mailům s dobou zpracování maximálně 6 měsíců; logy aktivity zákaznické podpory (náhledy a čtení komunikace zákaznické podpory se zákazníky); logy manipulace s jednotlivými službami (nastavení služeb, náhledy na služby, přesuny a změny v rámci zákaznických účtů)

VI.

Kategorie příjemců osobních dat spolupracujících se DIGITALX

Doménové registry a spolupracující registrátoři

 

v případě domén CZ: CZ.NIC, z.s.p.o.

v případě domén SK: SK-NIC

v případě domén PL: NASK

v případě domén EU: EURID

v případě ostatních domén: Subreg

v případě ostatních domén: Ascio

 

Spolupracující firmy

 

Jarek Mikeš, MSc. (IČ: 70430845)

Ing. Lenka Mikešová (IČ: 05139384)

 

Daňové a účetní záležitosti

 

Digital Payments CZ s.r.o.


VII.

Subjekty patřící do skupiny DIGITALX


jarekmikes.com s.r.o.

Pohodová 55, Šanov, 671 68

IČ: 14326396

 

digimadi people s.r.o.

Lidická 700/19, Veveří, Brno, 602 00

IČ: 05211280

 

Digital Payments CZ s.r.o.

Smetanovo náměstí 106, Litomyšl, 570 01

IČ: 08198357

 

Mastery Minds s.r.o.

Bezkov 7, 669 02

IČ: 03776727

 

Poptávkomat s.r.o.

Osík 185, 569 67

IČ: 01971336

 

2bananas s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200 Brno

IČ: 21255857

 

Deep Blue Ocean s.r.o.

Pohodová 55, Šanov, 671 68

IČ: 19609949

 

Pitch Deck s.r.o.

Pohodová 55, Šanov, 671 68

IČ: 19274556

 

Spaceart s.r.o.

Spálená 480/1, Trnitá, 60200 Brno

IČ: 17360196

 

Vyhrejto s.r.o.

Ostrava-Jih, Hrabůvka, Edisonova 416/4

IČ: 17464951

 

 

Verze dokumentu 4.1. ke dni 1. 1. 2023.

Přidejte se k nám

Máte nebo připravujete start-up?

Společně můžeme Váš nový projekt vybudovat rychleji a díky zkušenostem,
které jsme nasbírali při jiných start-upech, uděláme společně projekt profitabilní.