Osobní údaje u WEDOS
Verze dokumentu 1.0 zde dne 24. května 2018
I.
Osobní údaje zpracovávané WEDOS
Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje
WEDOS zpracovává jen údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:
• akademické a vědecké (či jiné obdobné) tituly
• jméno a příjmení fyzických osob
• název obchodní firmy
• rodné číslo (případně datum narození)
• IČO, DIČ, DIČ DPH a jiné údaje obdobné povahy
• adresa trvalého pobytu
• adresa sídla nebo místa podnikání
• fakturační adresa
• identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
• identifikační údaje majitele služby a identifikační údaje plátce služby
• bankovní spojení
• čísla poskytnutých osobních dokladů
• potvrzení souhlasu o zletilosti Subjektu, respektive souhlasu zákonného zástupce s předáním osobních údajů subjektu WEDOS
• v případě registrace jmen domén mohou být výjimečně vyžadovány a zpracovávány další údaje, které vyžaduje nebo eviduje a zpracovává příslušný doménový registr
• identifikátory držitelů a správců doménových jmen (jmen domény)
• WEDOS neukládá a nezpracovává nepotřebné informace například jako je pohlaví, věk nebo místo výskytu, které jsou automaticky předávané z některých sociálních sítí v okamžiku, kdy je zákazníkův účet u WEDOS propojen (nebo propojován) s účtem na sociálních sítích

Tyto údaje jsou v příslušných on-line formulářích vždy rozděleny na povinné a nepovinné a ostatní údaje jsou v tomto konkrétním případě nepovinné a je na zvážení Zákazníka zda je vyplní a pokud je vyplní, tak dává WEDOS souhlas se zpracováním těchto nepovinných údajů.

Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétního zákazníka.
Zákaznický účet

Nedílnou součástí všech služeb WEDOS je zákaznický účet, pro jehož fungování je nutné vyplnit:
• email
• jméno
• příjmení
a jako nepovinné údaje je možné vyplnit:
• název firmy
• telefon

Kontaktní údaje
• e-mailová adresa, případně záložní e-mailové adresy, včetně rozdílných e-mailových adres pro různé účely (například rozlišené pro majitele, správce, plátce apod.)
• telefonní spojení, včetně rozdílných telefonních čísel pro různé účely (například rozlišené pro majitele, správce, plátce apod.) , včetně faxového spojení
• přihlašovací jména, adresy a nickname používané zákazníkem na sociálních sítích v případě, že zákazník tyto adresy využívá například pro přihlášení do administrace svých služeb u WEDOS

Údaje o objednaných a odebíraných službách, využívání služeb
• druh a specifikace objednané nebo poskytované nebo poskytnuté služby, změny u služeb a historie změn (včetně všech dokumentů zaslaných elektronickou nebo písemnou formou zákazníky WEDOS nebo WEDOS zákazníkům)
• objem poskytovaných nebo poskytnutých služeb a jejich cena, detaily o výpočtu a stanovení ceny
• informace o platbách a úhradách, výzvách k platbě apod., včetně všech detailů o provedené platbě (například čísla účtu odesílatele)
• informace o rozpracovaných a nedokončených objednávkách
• historie přístupů do administrace WEDOS
• veškeré detaily o nastavení jednotlivých služeb a to například kombinace e-mailové adresy a IP ze které je povolený přístup
• historie změn nastavení jednotlivých služeb
• kontakty a historii kontaktů a změn v kontaktech u jednotlivých služeb
• v případě objednávky s bonusem za přechod od konkurence WEDOS eviduje další doplňkové údaje nutné pro uznání bonusu (může se například jednat o data poskytnutí služby a ceny služby u jiného poskytovatele, účetní a jiné doklady v papírové nebo elektronické podobě, kterými zákazník dokládá svůj nárok na bonus), přičemž tyto údaje nejsou dále zpracovávány jinak, než pro samotné uznání bonusu a jsou uchovávány po dobu aktivní služby (mazání a anonymizace se řídí službou)
• v případě výběru některého z dárků k objednaným službám WEDOS eviduje další doplňkové údaje nutné pro správné dodání dárku (může se jednat o doručovací adresu, velikost a druh oblečení), přičemž tyto údaje nejsou dále zpracovávány jinak, než pro samotné doručení vybraného dárku a jsou uchovávány po dobu aktivní služby (mazání a anonymizace se řídí službou)
• v případě, že zákazník nebo potencionální zákazník, využije některou ze spotřebitelských soutěží případně hry o dárky WEDOS (například sady dresů), tak WEDOS eviduje další doplňkové údaje nutné pro správné dodání dárku (může se jednat o doručovací adresu, velikost a druh oblečení), přičemž tyto údaje nejsou dále zpracovávány jinak, než pro samotné doručení vybraného dárku nebo výhry a jsou uchovávány po dobu aktivní služby (mazání a anonymizace se řídí službou)
II.
Provozní údaje a lokalizační údaje
Jedná se zejména o:
• volající číslo u telefonních hovorů na zákaznickou podporu nebo na jiné telefonní číslo WEDOS
• adresa a detaily datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
• datum a čas prováděných operací a změn
• detaily o přístupech do zákaznické administrace WEDOS a prováděných změnách
• druh prohlížeče a operačního systému připojeného počítače
• datové toky u jednotlivých služeb, které WEDOS poskytuje svým zákazníkům
• detaily o datovém provozu, které jsou využívány zejména pro sledování kvality poskytovaných služeb a zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb (například záznamy využívané nebo získané různými druhy IT ochran a bezpečnostních řešení, jako jsou DDOoS ochrany, IDS/IPS ochrany, antivirové ochrany)
• detaily o obsazeném datovém (úložném) prostoru
III.
Údaje zpracované na základě souhlasu
Jedná se zejména o:
• údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb WEDOS na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)
• údaje o využívání služeb, produktů, výhod a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků služeb WEDOS na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)
• kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka WEDOS (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)
• záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných WEDOS získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných WEDOS, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel) IV.
Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů WEDOS
Například se jedná o tyto účely:
• zajišťování provozu služeb (a to včetně ochrany) sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy)
• poskytování služeb elektronických komunikací, detailů o všech platebních transakcích, poskytování dalších souvisejících služeb (plnění smlouvy)
• vyúčtování za poskytnuté nebo nabídnuté služby (plnění smlouvy)
• plnění zákonných (zejména daňových) povinností (plnění zákonných povinností)
• účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
• provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách WEDOS pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem WEDOS)
• zákaznické spory mezi WEDOS a zákazníkem (oprávněný zájem)
• nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou podporou (plnění smlouvy)
• kroky spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
• zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv WEDOS (oprávněný zájem)
• evidence platební morálky klientů (oprávněný zájem)
• evidence využívání sítě a služeb elektronických komunikací (oprávněný zájem)

V.
Logy zpracovávané WEDOS
WEDOS si uchovává například následující logy:
• událostí vytvořené v administraci služeb WEDOS (doba uchování a zpracování je shodná s dobou po kterou je evidována služba v evidenci WEDOS)
• access log (log přístupů) s dobou zpracování maximálně 6 měsíců
• error logy s dobou zpracování maximálně 6 měsíců
• ftp logy s dobou zpracování maximálně 6 měsíců
• logy e-mailové komunikace a přístupů k mailům s dobou zpracování maximálně 6 měsíců
• logy aktivity zákaznické podpory (náhledy a čtení komunikace zákaznické podpory se zákazníky)
• logy manipulace s jednotlivými službami (nastavení služeb, náhledy na služby, přesuny a změny v rámci zákaznických účtů)
VI.
Kategorie příjemců osobních dat spolupracujících s WEDOS
Doménové registry a spolupracující registrátoři
v případě domén CZ: CZ.NIC, z.s.p.o.
v případě domén SK: SK-NIC
v případě domén PL: NASK
v případě domén EU: EURID
v případě ostatních domén: Subreg
v případě ostatních domén: Ascio
Spolupracující firmy
Petr Smetana
Ivan Sárközi
Daňové a účetní záležitosti
Ing. Jiří Herza
Ing. Jana Krafčíková
Další organizační záležitosti
Advokátní kancelář BBH, s.r.o. (IČ 26143119)
Advokátní kancelář NEUBAUER & PARTNER s.r.o. (IČ 26070341)
HPE
Firemní psycholog - SANVIA, s.r.o. (IČ 28128869)
Firemní lékař - ADMED, s.r.o. (IČ:28062701)
VII.
Společnosti patřícími do skupiny WEDOS
WEDOS Internet, a.s.
Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 28115708
WEDOS Property, s.r.o.
Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 25126849
WEDOS Energy, a.s.
Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 28115694
www.POJISTENI.cz, a.s.
Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 28070283